"Verschil mag er zijn".

Zoals dit opschrift al zegt presteren niet alle leerlingen op het zelfde niveau.
We willen hier kort en krachtig weergeven hoe de zorgstructuur op onze school is geregeld.
  1. Een leerling presteert minder. Dit wordt gesignaleerd n.a.v. het reguliere schoolwerk d.m.v. het reguliere schoolwerk: repetities, overhoringen tussentijdse toetsen.
  2. De leerkracht zal nu met extra (huis)werk proberen, na overleg met de ouders, de achterstand weg te werken. Dit werk (remedial teaching) gebeurt door de groepsleerkracht, onderwijsassistent of een andere leerkracht. 
  3. Dit hele proces wordt aangestuurd en gecontroleerd door de coordinator zorgverbreding. Dit is op onze school juf Nootenboom. Zij is een gediplomeerde IB-er.
  4. Blijven de resultaten onvoldoende, dan zal de school in overleg met ouders extra begeleiding in schakelen (Ambulant begeleiding, vanuit het samenwerkingsverband) en indien nodig nader onderzoek te laten plaatsvinden. Er wordt dan een individueel handelingsplan gemaakt. 

Blijkt nu, na al deze inspanningen, bestaande uit: extra oefenstof, extra materialen,

extra toetsen en veel gesprekken, dat de resultaten onvoldoende blijven, dan worden alle gegevens, die in de loop van de tijd verzameld zijn doorgestuurd naar de 'toekennings-commissie'. Deze commissie doet een uitspraak over het aanvragen van een arrangement (extra budget voor begeleiding in school) of de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. In het belang van het kind zullen ouders en basisschool zich bij de uitspraak en de verwijzing moeten neerleggen. Binnen het samenwerkingsverband Driegang (Alblasserwaard-West) hebben we onze "eigen" s.b.o. voorziening en wel in Bleskensgraaf.

Leerlingbespreking
De leerlingen worden meerdere keren per jaar door de groepsleerkracht en de IB-er besproken. Als er zorgen zijn over een kind worden deze zorgen besproken en een actieplan opgesteld voor de komende periode.

Beleid overgang groep 1-2-3 

Door middel van gerichte en regelmatige observatie wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Voor alle leerlingen in groep 0, 1 en 2 worden de leerlijnen jonge kind van ParnasSys ingevuld. Er worden in de groepen 0, 1 en 2 geen cito toetsen afgenomen.

De leerlijnen jonge kind zijn verdeeld in 5 gebieden: rekenen, taal, motoriek, SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) en spel. Elke gebied is verdeeld in 5 fasen: 1a, 1b, 2a, 2b en 2c. Gedurende het jaar observeren de leerkrachten de leerlingen om te zien welk onderdeel een leerling beheerst. De vorderingen worden per leerling op diverse momenten per jaar ingevoerd.  Elk half jaar ziet u deze vorderingen op het rapport. Is er twijfel of uw kind door kan stromen naar groep 3 dan nemen we in maart contact op met u om dit te bespreken. In mei nemen we dan een definitieve beslissing of uw kind van groep 2 door kan gaan naar groep 3.